Ekspertise til at lede projekter i verdensklasse

Vores metodik har skabt succes i over 500 projekter

Projektfaser

Det, der karakteriserer vores tilgang, er, at vi arbejder meget tæt sammen med lederne og deres organisation i kundevirksomheden, når vi implementerer praktiske og målbare forbedringer. Vi bruger, og bygger videre på, den eksisterende erfaring inden for organisationen samt bidrager med ny viden og nye teknikker. Vores mål er at levere målbare resultater og samtidig guide og uddanne vores kunders ledelse og medarbejdere, så organisationen tager ejerskab over de nye metoder, arbejdsgange og procedurer. Vi brænder for at bringe effektivitet og løbende forbedringer ind i vores kunders organisationer.

På baggrund af vores omfattende erfaring og i overensstemmelse med vores projektmetodik, Mantec-metoden, er vores mål, at forandringer skal gennemføres inden for de allerede eksisterende organisatoriske rammer. Derfor kræver vores metode ingen større ændringer i strategi eller teknologi eller store investeringer.

Metodikken har tre adskilte faser: analyse, implementeringsprojekt og opfølgning. Den metode, Mantec har udviklet, er baseret på vores kollektive erfaring fra mere end 500 forandrings- og forbedringsprojekter.

Fundamentet i Mantec-metodikken er at skabe forståelse for og implementere

 • Procesfokuseret forbedringsarbejde
 • Løbende forbedringer
 • Ledelseskontrolsystem

I analysefasen definerer vi den aktuelle status og identificerer forbedringspotentialer, som naturligvis gennemgås med ledelsen. Vores erfaring er, at alle analyser identificerer gab mellem målene og virkeligheden inden for områderne Processer, Systemer, Organisation og Personale (PSOP).

Ved afslutningen af analysen udvikles, i samarbejde med kunden, en projektplan for realisering af potentialerne.

Projektfilosofi

Det, der kendetegner et Mantec-projekt, er, at vi sammen med vores kunders ledelse og medarbejdere gennemfører ændringer, der fører til varige forbedringer. Mantecs styrke er at implementere og sikre ændringer i aktiviteter og adfærd, der giver vedvarende og målbare forbedringer.

Det er afgørende, at kunderne forpligter sig til og udviser engagement i projektet, særligt i forbindelse med udformningen af løsningerne. Det skyldes naturligvis, at det er lettere at opnå accept af forandring, hvis idéerne kommer fra organisationen selv, samt det faktum, at det styrker kundernes evne til at fortsætte med at køre forandringsprogrammer på egen hånd, efter at projektet er afsluttet. I et Mantec-projekt udføres alt arbejdet i tæt samarbejde med kundens ledelse og medarbejdere.

Projektledelse

Vores erfaring viser, at nøglen til et projekts succes er struktur, forpligtelse og engagement. Mantec-projekter styres ved hjælp af forskellige metoder og fastlagte strukturer for at sikre, at projektet når de gensidigt aftalte projektmål. Det sikres gennem en velstruktureret og planlagt proces, der indeholder faserne opstart, implementering og afslutning.

Projektmetode

Projektmetoden er drivkraften bag et Mantec-projekt. Ved hjælp af klart definerede faser styres de forskellige delprojekter gennem processen. Faserne omfatter beslutningspunkter for at sikre ejerskab over de foreslåede ændringer. De vigtigste skridt i et delprojekt kan for eksempel omfatte:

 • Planlægning
 • Kortlægning
 • Problembeskrivelse
 • Problemløsningsbeskrivelse
 • Gennemførelse
 • Opfølgning

Vores erfaring viser, at en systematisk og konsekvent ”no-nonsense”-tilgang giver resultater. En anden afgørende faktor er engagementet hos kundens ledelse. Et gammelt ordsprog, som blev registreret allerede i 1175, lyder “Man kan føre en hest til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke”. Uden ledelsens forpligtelse til at gennemføre forandringer kan en virksomhed aldrig realisere sit fulde potentiale.

En forudsætning for at opnå varige forbedringer i produktivitet og/eller rentabilitet er at opfylde de uddannelsesbehov, der findes i organisationen. Derudover er vi nødt til at etablere og sikre den nødvendige forståelse af de forandringer, der er gennemført. Det er væsentlige betingelser for, at kunderne selv kan fortsætte med at gennemføre løbende forbedringer. Uddannelsen består af praktiske sessioner kombineret med praktisk coaching og ledertræning i forbindelse med det daglige arbejde.

Ledelseskontrolsystemet er et centralt element i et Mantec-projekt og giver ledelsen de oplysninger, der er nødvendige for at styre og drive virksomheden “på daglig basis”. Ledelseskontrolsystemet implementeres tidligt i projektet og forbedres løbende gennem hele projektet.

Rapport eller handling?

Gode råd bør ikke tilsidesættes, men der er stor forskel på at rådgive og at gennemføre ændringer. De fleste af vores kunder har rigeligt med gamle rapporter fulde af gode råd.

Hos Mantec designer vi omhyggeligt vores projekter, så de sikrer blivende værdi, og implementerer en kundetilpasset platform til løbende forbedringer. Implementeringsfasen er specielt designet til at forankre ændringerne med fokus på det operationelle område.

I løbet af det første år (eller længere, hvis det aftales) gennemfører Mantec audits med det formål at sikre overholdelse af implementerede processer og procedurer og facilitere den videre udvikling af processerne. Det omfatter også en vurdering af organisationens niveau af overholdelse i forhold til de gennemførte forandringer. Afvigelserne rapporteres, og der aftales korrigerende foranstaltninger.

Almindelige konsulentprojekter har en tendens til at udelade den del af projektet, som vi faktisk mener er den vigtigste: den operationelle organisation. Hele 80-90 % af virksomhedens omkostninger håndteres her, og det er ofte her, forandringer virkelig leverer øget ydeevne og forbedrer bundlinjen. Det er her, vi holder fokus.Expertise

Hos Mantec følger vi et enkelt og klart princip: Vores opgave er at tilføre vores kunder værdi. Dette mål opnås ikke blot ved at studere en organisation udefra, over en periode på seks måneder, og derefter konkludere, hvilket ”magisk” akronym på tre bogstaver, der skal bruges.

For at arbejdet skal lykkes, skal det gennemføres i organisationen ved hjælp af de mennesker, der udfører opgaverne til daglig. Ved hjælp af vores egne gennemprøvede og praktiske metoder til kundesamarbejde udvikler vi i fællesskab skræddersyede løsninger, der fungerer for enhver unik organisation.

Vores kompetencer

 • Forandringsledelse 
  I samarbejde med vores kunders organisation lægger vi fundamentet for en bæredygtig forandringskultur med fokus på løbende forbedringer.
 • Målnedrulning
  Fra tid til anden er det sundt at gå tilbage, definere og gennemgå kerneforretningen. Det er nødvendigt at udvikle klare og forståelige mål, bryde dem ned gennem ledelsesniveauerne og sikre, at de er klare, opnåelige og forståelige for alle i organisationen.

 • Kommunikation på tværs af organisationen
  En almindelig årsag til manglende succes er mangel på konstruktiv kommunikation og opfølgning. Mantec har hjulpet adskillige organisationer med at implementere et stærkt ledelseskontrolsystem med tydelig, klar og hurtig kommunikation som en del af fundamentet.
 • Implementering af nye metoder og processer
  Ved hjælp af ”hands-on”-metoder til at visualisere forbedringsopgaverne trin for trin defineres gabet mellem den nuværende situation (”as is”) og målet (”to be”).

Hvilke resultater opnås?

Økonomisk effekt

Et gennemsnitligt Mantec-projekt øgede produktionsmængden markant med 10-22 % med samme ressourceforbrug. Det ville naturligvis også være muligt at bevare den samme produktionsmængde og i stedet reducere ressourceforbruget tilsvarende. Siden begyndelsen har vi tilført værdi til vores kunder for mere end 800 millioner euro.

Vi leverer effektivitet til vores kunder. Få organisationer har den interne indsigt til at opnå optimerede processer på egen hånd. Effektiviteten øges ved at identificere og reducere tid og aktiviteter, der ikke tilfører værdi. Det er kernen i et Mantec-projekt.

Vores succes er baseret på vores evne til at levere gode resultater til vores kunder. Et Mantec-projekt giver et afkast på gennemsnitligt tre gange dets oprindelige værdi afhængigt af kundens forretning og størrelse.

Organisatoriske effekter

Vi etablerer relevante KPI’er og en tilhørende opfølgningsstruktur, der går gennem alle organisatoriske niveauer i virksomheden. Vi hjælper vores kunder med at udvikle mål og KPI’er, der passer til ethvert organisatorisk niveau hele vejen fra topledelsen til førstelinjelederen.

Holdning, forpligtelse og engagement sikrer varig fremgang. Vi sætter folk til at arbejde med det rigtige fokus, og mange Mantec-kunder har oplevet et højere engagement hos deres medarbejdere. De forstår, hvilke parametre eller KPI’er, der påvirker deres output, og samtidig forstår de, at deres arbejde er vigtigt for virksomhedens succes.

En struktur til opfølgning og udvikling opfattes meget ofte som noget positivt af medarbejderne. Alle ved, hvad der forventes af dem, og når de er færdig for dagen, ved de, om de har opfyldt målene og forventningerne.

De implementerede forbedringer giver vores kunder et forbedret økonomisk resultat gennem reducerede omkostninger og/eller øgede indtægter i mange år efter, at et projekt er afsluttet. Den lærende organisation bestræber sig på altid at udvikle og forbedre sine processer, og den trives med løbende forbedringer.

Find ud af, hvordan vi kan støtte din virksomhed