Ansvarsfraskrivelse

Åbning og brug af Mantecs hjemmeside og dens indhold er underlagt de ansvarsfraskrivelser, vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor, samt alle relevante love og bestemmelser i Den Europæiske Union, herunder relevante eksportlove, forordninger og begrænsninger, med forbehold af de justeringer eller revisioner, der måtte ske fra tid til anden uden forudgående varsel. Mantec forbeholder sig retten til at lukke adgangen til denne hjemmeside eller træffe andre foranstaltninger, virksomheden med rimelighed skønner er afgørende for at overholde loven eller for at forsvare Mantecs rettigheder. Enhver adgang til eller ethvert forsøg på at få adgang til denne hjemmeside til et ikke tilladt formål er ikke tilladt.

Medmindre andet er angivet, er de varemærker, der findes på denne hjemmeside, det være sig registrerede eller ikke-registrerede, Mantec International AB’s ejendom. Varemærkerne må ikke bruges uden skriftlig godkendelse fra Mantec International AB eller den identificerede ejer af varemærkerne. Medmindre andet er angivet, ejes ophavsretten til indholdet på denne hjemmeside af Mantec International AB. Ingen del af Mantecs hjemmeside må kopieres eller gengives til erhvervsmæssige formål uden skriftlig tilladelse fra Mantec International AB eller den anerkendte ejer af indholdet. Det er dog tilladt at have én kopi af indholdet på denne hjemmeside samt dens undersider til personlig brug.

Brugeren bør være opmærksom på, at hjemmesider undertiden kan indeholde fejl, forkert funktionalitet, manipulation og andre ulovligheder, og at brugen af dem kan føre til skader på brugerens computersystemer. Selvom Mantec International AB træffer alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forsøge at undgå sådanne hændelser, anerkender brugeren også, at Mantec International AB ikke kan garantere, at sådanne hændelser ikke vil finde sted, og at Mantec International AB ikke kan holdes ansvarlig for sådanne hændelser. Det er alene brugerens ansvar at sikre, at oplysninger eller indhold, der er downloadet fra Mantecs hjemmeside eller enhver anden hjemmeside, der er tilgået via Mantecs hjemmeside, ikke indeholder computerkode eller virus eller andre subrutiner, der er beregnet til at hæmme, slette, beskadige eller på anden måde skade brugerens systemer, software eller data, og brugeren skal friholde, forsvare og skadesløsholde Mantec International AB i forhold til ethvert ansvar, ethvert juridisk krav, enhver udgift eller enhver skade, der måtte opstå som følge af et krav fra en tredjepart eller en situation, der er forårsaget af en sådan kode eller virus eller subrutine.

Mantec anbefaler brugerne at bruge deres sunde fornuft, når de surfer på nettet. Hyperlinks på Mantecs hjemmeside og andre hjemmesider kan omdirigere brugerne til hjemmesider, der indeholder oplysninger, som nogle måske finder provokerende eller upassende. Sådanne tilknyttede hjemmesider administreres ikke af Mantec International AB, og Mantec repræsenterer ikke sådanne hjemmesider. Mantec er ikke ansvarlig for rigtigheden af, overholdelsen af den intellektuelle ejendomsret til, legitimiteten af, lovligheden af eller høfligheden af indhold, der befinder sig på hjemmesider, som kan tilgås direkte eller indirekte via Mantecs hjemmeside.

Oplysningerne og indholdet, der præsenteres på Mantecs hjemmeside, og brugerens ret til at bruge Mantecs hjemmeside skaber ikke et kunde-konsulent-forhold eller nogen anden professionel tilknytning mellem brugeren og Mantec. Ved at gøre denne hjemmeside tilgængelig giver Mantec International AB ikke brancherelateret, konsulentmæssig, investeringsmæssig eller anden professionel rådgivning eller andre professionelle tjenester til brugeren eller nogen anden part. Oplysninger og indhold, der præsenteres på denne hjemmeside, skal ikke betragtes som grundlag for beslutninger vedrørende forretningsforhold, investeringsforhold eller andre forhold.

OPLYSNINGER OG INDHOLD, DER FINDES PÅ ELLER KAN HENTES VIA DENNE HJEMSIDE, LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. BRUGEREN FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER I FORBINDELSE HERMED, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER MOD INTERFERENS ELLER INDTRÆNGEN. MANTEC GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF MANTECS HJEMMESIDE IKKE VIL BLIVE AFBRUDT ELLER ER FEJLFRI, ELLER AT EVENTUELLE FEJL ELLER MANGLER VIL ELLER KAN BLIVE RETTET. LOVGIVNINGEN I VISSE LANDE TILLADER MULIGVIS IKKE UDSKILLELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER; I SÅDANNE TILFÆLDE ER NOGLE AF DE OVENNÆVNTE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE RELEVANTE FOR ALLE BRUGERE.

MANTEC KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG OVER FOR NOGEN BRUGER ELLER TREDJEPART FOR DIREKTE SKADER, TAB AF AVANCER, INDTÆGTER, FORRETNINGSMULIGHEDER ELLER FORRETNINGSFORDELE ELLER FOR KONKRET DOKUMENTEREDE, FØLGEMÆSSIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, TAB ELLER UDGIFTER, DER ER DIREKTE ELLER INDIREKTE FORBUNDET MED BRUG ELLER MISBRUG AF MANTECS HJEMMESIDE ELLER OPLYSNINGERNE ELLER INDHOLDET HERAF, UANSET OM SÅDANNE KRAV ER BASERET PÅ MISLIGHOLDELSE AF EN KONTRAKT, BRUD PÅ GARANTIEN, UAGTSOMHED, GROV UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR I HENHOLD TIL ERSTATNINGSRETTEN ELLER NOGEN ANDEN RETSMIDDELTEORI, OG UANSET OM MANTEC PÅ FORHÅND ER INFORMERET OM SÅDANNE POTENTIELLE SKADER.

Hvis nogen del af denne ansvarsfraskrivelse skulle være ugyldig, vil de resterende dele fortsat være gyldige og kunne håndhæves.

Hvis du som bruger har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Mantecs hjemmeside eller ønsker at få tilladelse til at bruge en del af oplysningerne eller indholdet på Mantecs hjemmeside, skal du følge anvisningerne vedrørende generelle forespørgsler, der findes under “Kontakt”.

Find ud af, hvordan vi kan støtte din virksomhed